Edukačné
tréningové
centrum

Vzdelávame laickú verejnosť v oblasti prvej pomoci a zdravotníckych pracovníkov v odbornej prvej pomoci vo vybraných špecifických oblastiach urgentnej medicíny a urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Náš tím

Patrí medzi popredné osobnosti slovenského záchranárstva. Absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 25 rokov pracoval ako sekundárny lekár a primár na ARO, tiež ako lekár RLP. Absolvoval študijný pobyt zameraný na zdravotnícky manažment na George Washington University. Riadil nemocnicu v Starej Ľubovni a viac ako desaťročie pôsobil ako medicínsky a generálny riaditeľ vo Falck Záchranná, a.s. Vzdeláva zdravotníkov i laikov a venuje sa prednáškovej činnosti. Je autorom niekoľkých kníh z oblasti prednemocničnej urgentnej medicíny.

MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc

Riaditeľ ETC

Špecializované vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo získala na SZU v Banskej Bystrici, kde pokračovala postgraduálnym štúdiom ARO. Je dlhoročná zdravotná záchranárka, ktorá zbierala záchranárske skúsenosti v rôznych pozíciách. Svoje odborné vedomosti a skúsenosti z praxe odovzdáva ďalej aj z pozície hlavnej lektorky Edukačného tréningového centra. Aktuálne koordinuje divíziu Mobilného odberového miesta a zastrešuje kompletné fungovanie Mobilných odberových jednotiek.

Mgr. Monika Ďurfinová

Hlavný inštruktor ETC

Po absolvovaní vzdelávania na strednej zdravotníckej škole pracovala ako detská sestra v nemocnici v Lučenci. Neskôr ako zdravotnícka záchranárka a vedúca záchranárka stanice RLP vo Falck Záchranná a.s. Svoje dlhoročné skúsenosti z praxe záchranára podporila špecializovaným štúdiom urgentnej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti z pozície inštruktora intenzívne venuje vzdelávaniu v oblasti prvej pomoci pre laikov a zdravotníckych pracovníkov, sestier a lekárov.

Bc. Adriana Pelčová

Inštruktor ETC pre región Lučenec

Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Pracovala na I. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny vo FN v Košiciach. Po získaní atestácie z anestéziológie a intenzívnej medicíny rozšírila svoju profesijnú činnosť aj na prácu výjazdového lekára. Bola oblastnou riaditeľkou vo Falck Záchranná, a.s., manažovala činnosť staníc RZP a RLP. Neskôr získala titul MHP na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave. Venuje vzdelávaniu záchranárov a lekárov. Aktívne pôsobí v záchranárskych súťažiach na národnej úrovni.

MUDr. Adriana Kilianová, MPH

Inštruktor ETC pre región Východ

Absolvent Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici a Technickej univerzity vo Zvolene. Doktorandské štúdium obhájil na VŠZSP Sv. Alžbety v Bratislave. Viac ako tri desaťročia pracuje ako záchranár RLP a RZP. Dlhé obdobie tiež pôsobí ako inštruktor a supervízor vzdelávania záchranárov a lekárov. Absolvoval a organizoval viacero súťaži v oblasti záchranárstva. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ, odborný asistent na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.

Bc. Ing. František Glončák, PhD

Inštruktor ETC pre región Liptov

Absolvent Fakulty zdravotníckych odborov Univerzity v Prešove a Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Pracoval ako zdravotná sestra na ARO v Snine. Dlhodobo pôsobí v pozícii regionálneho záchranára a manažéra prevádzky staníc RZP, RLP. Má rozsiahle skúseností ako inštruktor a supervízor vzdelávania pri vzdelávaní záchranárov, lekárov a laickej verejnosti. Úspešne absolvoval viacero národných a medzinárodných záchranárskych súťaži.

Bc. Ing. Marián Čorňanič

Inštruktor ETC pre región Humenné

Licencie a Certifikáty

ZZSSR-Certifikat-NPZF

Kurzy prvej pomoci

Život vašich blízkych môžu zachrániť vaše vedomosti.
Získajte ich u nás

Poskytujeme široké spektrum kurzov prvej pomoci pre laickú verejnosť. Rovnako intenzívne sa prostredníctvom akreditovaných kurzov prvej pomoci a kurzov neodkladnej podpory životných funkcií venujeme preškoľovaniu zamestnancov zdravotníckych firiem a zariadení.

Obsahová štruktúra a priebeh kurzov sú definované odborným garantom. Inštruktormi kurzov sú lekári, záchranári a zdravotné sestry s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Výučba prebieha formou prednášky s následným praktickým nácvikom a riešením modelových situácií.

Kurzy sú ukončené testom vedomostí a vydaním certifikátu o absolvovaní kurzu.

Laická verejnosťOdborná verejnosť

Workshopy

Tematicky zamerané workshopy pripravujeme s cieľom prehlbovania poznatkov zdravotníckych pracovníkov z oblasti prednemocničnej a nemocničnej urgentnej medicíny a urgentnej zdravotnej starostlivosti, ale aj iných špecializácií, kde je možnosť vzniku stavov ohrozujúcich zdravie a životy. Pod gesciou odborného garanta prispôsobujeme obsah workshopov potrebám účastníkov. Dĺžka trvania workshopu je individuálna v závislosti od požiadaviek objednávateľa. Zvyčajne v rozsahu 8 hodín, z nich 3 hodiny tvorí domáca príprava prostredníctvom e-learningu a samoštúdia, ktorá je ukončená testom. V nadväznosti na ňu prebieha 5 hodinový tréning, praktické ukážky a modelové situácie. Po úspešnom absolvovaní účastník získa počet kreditov v závislosti od počtu absolvovaných hodín workshopu.

Mám záujem

Témy workshopu

1. Základná kardiopulmonálna resuscitácia + AED (BLS) – aktualizácia podľa záverov ERC 2021

 • Základná KPR dospelých + AED
 • Základná KPR deti + AED
 • KPR vo vybraných špecifických situáciách, tehotné, hypotermia
 • Simulovaná situácia, pomôcky v rozsahu autolekárničky, skúška na figurínach, test

2. Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia (ALS) – aktualizácia podľa záverov ERC 2021

 • Rozšírená KPR dospelých
 • Rozšírená KPR detí
 • KPR vo vybraných špecifických situáciách, tehotné, hypotermia
 • Simulovaná situácia, pomôcky z pracovísk účastníkov, skúška na figurínach, opakovať test

3. Úrazy, krvácanie, zastavenie krvácania

 • Diagnostika úrazu, krvácania
 • Zastavenie krvácania, možnosti zastavenia krvácania, škrtidlá
 • Stabilizácia stavu, i.v., i.o. prístupy, objemová liečba, lieky, transport, smerovanie
 • Simulovaná situácia, skúška na figurínach, test

4. Úrazy, zlomeniny, imobilizačné techniky

 • Trauma HK a DK, imobilizačné techniky, vyprosťovanie, inf a lieky
 • Hlava, krčná chrbtica, snímanie prilby, imobilizačné techniky, vyprosťovanie, inf a lieky
 • hrudná a drieková chrbtica, panva, imobilizačné techniky, vyprosťovanie, inf a lieky, smerovanie
 • simulovaná situácia, skúška na figurínach, test

5. Zabezpečenie dýchacích ciest

 • Zabezpečenie dýchacích ciest bez pomôcok
 • Zabezpečenie dýchacích ciest s pomôckami
 • Koniopunkcia
 • Simulovaná situácia, skúška na figurínach, test

E-learning

Prostredníctvom e-learningu poskytujeme interaktívne, kontextové a proaktívne odborné vzdelávanie záchranárov, sestier a lekárov. Každý záujemca bude mať k e-learningovému vzdelávaniu individuálny prístup na našej webovej stránke. Na nej každý mesiac zverejníme jednu nozologickú jednotku (NJ) z oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti, urgentnej medicíny, resp. riešenia kritických stavov. Po naštudovaní NJ bude účastník e-learningu absolvovať test, v ktorom sa po získaní požadovaného počtu bodov výuka pri danej NJ ukončí. Za každú nozologickú jednotku získa absolvent 1 kredit a oficiálne potvrdenie pre potreby stavovskej organizácie o absolvovaní e-learningového samoštúdia. Spustenie E-learningového štúdia z technických príčin presúvame. O jeho spustení Vás budeme včas informovať.

Časté otázky

Prečo absolvovať kurz prvej pomoci?

Budete vedieť správne zareagovať pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach, úrazoch, kolapsoch. Získate vedomosti o prevencii a súčasne si vedomosti a zručnosti preveríte aj prakticky.

Získam absolvovaním kurzu NPŽF kredity?

Áno, naše akreditované kurzy pre odbornú verejnosť sú súčasťou kreditného systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Pri absolvovaní nášho osemhodinového kurzu neodkladná podpora životných funkcií, môžete získať osem kreditov.

Kde môžem využiť kurz prvej pomoci?

Častými účastníkmi kurzov sú napríklad žiadatelia o vodičské oprávnenie, či zamestnávatelia v rámci BOZP. Veľkú skupinu tiež tvoria jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života do príchodu profesionálnej pomoci. Našou klientelou sú aj učitelia, študenti a žiaci, deti materských škôl. Sme flexibilní a dokážeme zareagovať na rôzne požiadavky a potreby klientov. Po dohode s nimi sme pripravení program výučby prispôsobiť jeho predstavám.

Akou formou je kurz prvej pomoci organizovaný v čase pandemických obmedzení?

Kurzy v čase pandémie ochorenia COVID-19 realizujeme za prísnych protipandemických opatrení. Podmienkou účasti na kurze je negatívny AntG test, ktorý vykonáme zdarma na mieste realizácie kurzu. Účastník sa môže preukázať aj negatívnym AntG alebo PCR testom, nie starším ako 48 hodín, rovnako dokladom o zaočkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.

Kedy a za akých podmienok ma zaradia do kurzu prvej pomoci?

Prihlasovanie do kurzu je veľmi jednoduché. Vyberiete si z našej ponuky kurzov, vyplníte a pošlete dopytový formulár. Ten nájdete na našej webovej stránke, alebo vašu požiadavku odkomunikujete s našou operátorkou telefonicky, prípadne po dohovore s inštruktorom alebo koordinátorom. Náslaedne vás budeme kontaktovať a poskytneme vám informácie o termíne konania kurzu, jeho priebehu a o spôsobe úhrady účastníckeho poplatku.

Kde organizujete kurzy prvej pomoci?

Kurzy realizujeme v učebniach ETC  alebo v priestoroch Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. V prípade požiadavky ich vieme pripraviť aj vo vašich priestoroch. Praktický výcvik je možné čiastočne vykonať aj s vlastnými pomôckami klientov. Všetky naše kurzy sú realizované našimi inštruktormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby. U neakreditovaných výučbových programov prebiehajú kurzy podľa dohody s objednávateľom.